เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท เทคอัพ เทรนนิ่ง จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทผู้ให้บริการจัดทำคอร์สฝึกอบรม (“บริการฝึกอบรม”) ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม (“ผู้ใช้บริการ”) และเพื่อความชัดเจนในส่วนของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการฝึกอบรมดังกล่าว บริษัทจึงจัดทำและประกาศเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“เงื่อนไขและข้อตกลง”) ขึ้นเพื่อกำหนดกรอบความคาดหวัง สิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ

การตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการฝึกอบรม ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการฝึกอบรมอยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะถูกถือว่า ได้ยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้เสมอ

ขอบเขตการใช้ของเงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการให้บริการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทเท่านั้น ไม่รวมถึงการให้บริการไม่ว่าในรูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้การฝึกอบรมโดยผู้ให้บริการภายนอกอื่นที่อาจเชื่อมโยงหรือต่อเนื่องมาจากแพลตฟอร์มการให้บริการฝึกอบรมของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการให้บริการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหากจากเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถรับประกันคุณภาพของบริการของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดต่อความเสียหาย หรือการกระทำใดที่ผู้ใช้บริการอาจได้รับจากการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว

1. การบริการฝึกอบรม

1.1 ภายใต้กรอบการให้บริการฝึกอบรม บริษัทตกลงให้บริการพัฒนาและจัดทำคอร์สการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ทั้งนี้แม้คอร์สการฝึกอบรมของบริษัทจะได้รับการออกแบบด้วยความตั้งใจให้ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นและสำคัญในการทำงานจริง แต่อย่างไรก็ตามคอร์สการฝึกอบรมดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการรับประกันและรับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพในกรอบหลักสูตรการรับรองโดยสถาบันการศึกษา หรือศูนย์ฝึกวิชาชีพ เพื่อหลีกเลี่ยงสงสัย ใบแสดงคุณวุฒิการฝึกอบรมสำเร็จที่ออกโดยบริษัทอาจไม่สามารถใช้เพื่ออ้างอิงหรือเทียบคุณวุฒิกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ที่บริษัทกำหนดหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี และในการให้บริการฝึกอบรมของบริษัทนี้ บริษัทไม่ได้ให้รับประกันผลสำเร็จในการได้รับการว่าจ้างงานให้แก่ผู้ใช้บริการ

1.2 สำหรับการฝึกอบรม บริษัทกำหนดเงื่อนไขการคืนเงิน ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครเรียนคอร์สฝึกอบรม Full-Time เงื่อนไขการคืนเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแจ้งสละสิทธิ์การเรียน และเงื่อนไขการชำระเงินค่าการฝึกอบรมของผู้ใช้บริการ ดังนี้

  • (i) กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่เริ่มเรียน บริษัทจะคืนเงินค่าฝึกอบรมให้เต็มจำนวน (กรณีชำระค่าเรียนเต็มจำนวนมาแล้ว) หรือคืนเงินค่าแรกเข้าให้เต็มจำนวน (กรณีผู้ใช้บริการสมัครเรียนภายใต้เงื่อนไขการผ่อนจ่ายค่าเรียนหลังได้งาน)
  • (ii) กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งสละสิทธิ์ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะคืนเงินเป็นสัดส่วนจากจำนวนเดือนที่ผู้ใช้บริการเรียนจริงตามสัดส่วน โดยเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน และ
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครเรียนคอร์สฝึกอบรมแบบ Part-Time ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินค่าฝึกอบรมคืนเต็มจำนวนเฉพาะแจ้งสละสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่เริ่มเรียนเท่านั้น กรณีอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่คืนจำนวนเงินค่าฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้บริการ

2. ชื่อผู้ใช้งาน (Account) และรหัสผ่าน (Password)

2.1 การเข้าใช้บริการฝึกอบรมของผู้ใช้บริการจะดำเนินการผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการโดยตรง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ ผู้ใดทราบ ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาจากการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านโดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที โดยบริษัทจะดำเนินการระงับการทำรายการ และ/หรือการใช้บริการฝึกอบรม ทันทีที่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้

2.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การทำรายการใดๆ หรือการใช้บริการฝึกอบรมของผู้ใช้บริการที่ทำกับบริษัทผ่านบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ก่อนที่บริษัทจะระงับการทำรายการ การใช้บริการฝึกอบรม และ/หรือบัญชีผู้ช้งานดังกล่าวให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ

2.3 บริษัทสงวนสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และคุณสมบัติที่ผู้ใช้บริการกรอกสำหรับการเปิดชื่อผู้ใช้งาน แลเพื่อการใช้บริการฝึกอบรม และบริษัทอาจปฏิเสธการขอมีชื่อผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรมที่บริษัทประกาศกำหนดเพียงฝ่ายเดียว โดยถือเป็นการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวโดยบริษัทที่ถือเป็นที่สุด

3. การใช้บริการฝึกอบรม

3.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฝึกอบรมได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดทั้งหมด และผู้ขอใช้บริการต้องผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดขึ้นฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละคอร์สการฝึกอบรม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่า ข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นสาระสำคัญที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม และหากบริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีสิทธิระงับการเข้าร่วมใช้บริการฝึกอบรม หรือการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานรายดังกล่าวได้ในทันที

3.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการฝึกอบรม และ/หรือบริการของบริษัท เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และ ตามวัตถุประสงค์การให้บริการที่ระบุไว้ตามข้อ 1 และโดยการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทเท่านั้น

3.3 ในกรณีการเข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งอาจมีการติดต่อประสานงานการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้บริการ และระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ฝึกอบรม และ/หรือบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ดำเนินการที่ขัดกับข้อห้ามที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงข้อห้าม ดังต่อไปนี้

 • ก. ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝง อย่างอื่นนอกจากการใช้บริการ ดำเนินกิจกรรมใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการสนับสนุนการ กระทำผิดกฎหมาย
 • ข. ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่เกิดจากการปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดๆที่เป็นการแสดงแก่ บุคคล ภายนอกว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด
 • ค. ห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือผลงานที่ต้องดำเนินการจัดทำขึ้นระหว่างการใช้บริการฝึกอบรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น
 • ง. ห้ามถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของแพลตฟอร์มการบริการฝึก อบรม และ/ หรือจะไม่คัดลอกส่วนใดๆ ของบริการฝึกอบรม และ/หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญาเช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอนทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใดๆ ของบริษัทที่ตนอาจเข้าถึงระหว่างการใช้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลที่สาม
 • จ. ห้ามนำเสนอเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ใดๆ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของแพลตฟอร์มการให้บริการฝึกอบรม หรือของผู้ใช้บริการอื่นได้ รับผลกระทบ

4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 เนื้อหาทั้งปวงของแพลตฟอร์มการให้บริการฝึกอบรมรวมถึงเนื้อหาการฝึกอบรมทั้งหมดของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงเฉพาะสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (Layout) การออกแบบงาน (Designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ เนื้อหาบทความ (Editorial Content) ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บใน อินเทอร์เน็ต (HTML) และกรรมสิทธิ์ในสาระอื่นเกี่ยวเนื่องกับบริการฝึกอบรม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการใช้สิทธิ บังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้ใช้บริการ

4.2 ผู้ใช้งานต้องไม่ และจัดหาให้มีการที่บุคคลที่สาม คัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย นำออก ประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน หรือร่วมในการขายหรือการโอน หรือ การเสนอขาย สร้างผลงาน ต่อยอด หรือแสวงหาประโยชน์ ในวิถีทางใดๆ จากเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบริการฝึกอบรมของบริษัท ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน

5. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

5.1 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใดๆ ลักษณะใดๆ ก็ตาม ต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่ารายใดสำหรับความเสียหาย ที่ไม่ใช่ความเสียหายทางตรงอันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยบริษัท โดยเฉพาะจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม หรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าลักษณะใด

5.2 บริษัท โดยการให้บริการฝึกอบรม โดยเฉพาะการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นได้รับการจัดให้มี “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” (As-Is Basis) เท่านั้น ดังนั้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด บริษัทขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งในการให้คำรับรองและการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าประเภทใดๆ อันเกี่ยวกับ บริการฝึกอบรม และบริการอื่นใด ที่มีอยู่ เกี่ยวเนื่องกับบริการฝึกอบรม ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นอกจากข้อจำกัดความรับผิดอื่นที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันใดทั้งหมดถึง

 • (1) ความเหมาะสมของการฝึกอบรมหรือการให้บริการอื่นที่จะสามารถตอบสนองตามวัตถุ ประสงค์และความคาดหวังเฉพาะของแต่ละผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด
 • (2) ความต่อเนื่องในการให้บริการฝึกอบรมโดยปราศจากการสะดุด การล่าช้า หรือปราศจากช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่ม หรือความผิดปกติทางเทคนิคอื่นทั้งหมด

5.3 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการฝึกอบรม ที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

5.4 ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงรับทราบว่า บริการฝึกอบรมอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Application หรือบริการอื่นที่ เป็นของบุคคลที่สาม แต่บริษัทไม่ได้ให้การรับรองในเนื้อหาและการทำงานหรือดำเนินการของเว็บไซต์ Application หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิด ต่อความสูญเสียหรือ ความเสียหายใดๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้นกับหรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการจากการใช้บริการที่เป็นบุคคลที่สามนั้น

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

6.1 ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ในบริการฝึกอบรม เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อใดๆ จากบริษัทไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่ Email ที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการติดต่อดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้เดิมในขณะสมัครใช้บริการฝึกอบรม จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

6.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลประเทศไทย

6.3 ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัท มีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวเพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้ง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการฝึกอบรม ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการประกาศผ่านทางช่องทางการติดต่อที่บริษัทมีกับผู้ใช้บริการ

6.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใดหรือบางส่วนไม่ชอบด้วย กฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้

TechUp

เริ่มเรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน
เพื่อเป็น Software Developer ภายใน 4 เดือน!

© Copyright 2024 TechUp Training Company Limited

ข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบาย
Social Media

© Copyright 2024 TechUp Training Company Limited